We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Elements DOM

React implementa un sistema DOM independent del navegador per una qüestió de rendiment i de compatibilitat entre navegadors. Vam aprofitar l’oportunitat per polir algunes arestes en les implementacions DOM del navegadors.

A React, totes les propietats i atributs del DOM (inclosos els gestors d’esdeveniments) han de ser camelCased. Per exemple, l’atribut HTML tabindex es correspon amb l’atribut tabIndex a React. L’excepció a aquesta norma són els atributs aria-* i data-*, que s’han d’escriure del tot en minúscules. Per exemple, has de mantenir aria-label com aria-label.

Atributs diferents

Hi ha una sèrie d’atributs que funcionen de manera diferent entre React i HTML:

checked

L’atribut checked és compatible amb els components <input> del tipus checkbox o radio. El pots fer servir per establir si el component està marcat o no. Aquest atribut és útil per construir components controlats. defaultChecked és l’equivalent per a no controlat, i estableix si el component es marca quan es munta per primera vegada.

className

Per especificar una classe CSS, s’utilitza l’atribut className. Aquest s’aplica a tots els elements regulars DOM i SVG com ara <div>, <a>, i d’altres.

Si fas servir React amb Web Components (que és poc habitual), llavors has de fer servir l’atribut class.

dangerouslySetInnerHTML

dangerouslySetInnerHTML és la substitució de React per a innerHTML del DOM del navegador . En general, l’establiment d’HTML a partir del codi és arriscat perquè és fàcil exposar inadvertidament els usuaris a un atac XSS. Així que pots establir HTML directament des de React, però has d’escriure dangerouslySetInnerHTML i passar un objecte amb una clau __html, per recordar-te que és perillós. Per exemple:

function createMarkup() {
 return {__html: 'First &middot; Second'};
}

function MyComponent() {
 return <div dangerouslySetInnerHTML={createMarkup()} />;
}

htmlFor

Com que for és una paraula reservada a JavaScript, els elements de React fan servir htmlFor.

onChange

L’esdeveniment onChange es comporta tal i com s’esperaria: quan es canvia un camp de formulari, aquest esdeveniment es dispara. No fem servir el comportament propi del navegador intencionadament perquè onChange és un nom poc apropiat pel comportament que té i React confia en aquest esdeveniment per gestionar l’entrada de l’usuari en temps real.

selected

Per marcar una <option> com a seleccionada, has de referenciar el valor d’aquesta opció a l’atribut value del seu <select> enlloc de fer servir l’atribut HTML selected.

Consulta “L’etiqueta seleccionada” si busques instruccions detallades.

style

Nota

Alguns exemples de la documentació utilitzen style per comoditat, però en general no es recomana fer servir l’atribut style com a mitjà principal per donar estil als elements. En la majoria de casos, faràs servir className per a fer referència a classes definides en un full d’estil CSS extern. La manera més comuna d’emprar style a les aplicacions React és quan vols afegir estils generats dinàmicament en el moment de la renderització. Consulta també FAQ: Estils i CSS.

L’atribut style accepta un objecte JavaScript amb les propietats escrites en forma camelCased en lloc de la forma CSS. Això no només és coherent amb la propietat JavaScript style del DOM, sinó que és més eficient i també evita els forats de seguretat XSS. Per exemple:

const divStyle = {
 color: 'blue',
 backgroundImage: 'url(' + imgUrl + ')',
};

function HelloWorldComponent() {
 return <div style={divStyle}>Hello World!</div>;
}

Tingues en compte que els estils no estan prefixats automàticament. Perque sigui compatible amb els navegadors més antics, cal afegir les propietats d’estil corresponents:

const divStyle = {
 WebkitTransition: 'all', // fixat aquí amb la 'W' majúscula
 msTransition: 'all' // 'ms' és l'únic prefix de proveïdor en minúscules
};

function ComponentWithTransition() {
 return <div style={divStyle}>This should work cross-browser</div>;
}

Les claus d’estil s’escriuen en la forma camelCased per ser coherents amb la manera d’accedir a les propietats dels nodes DOM de JS (p. ex. node.style.backgroundImage). Els prefixos del proveïdor excepte ms començaran amb una lletra majúscula. Aquesta és la raó per la qual WebkitTransition té una «W» majúscula.

React afegirà automàticament un sufix «px» a certes propietats numèriques de style. Si vols fer servir unitats diferents de “px”, especifica el valor com una cadena amb la unitat desitjada. Per exemple:

// Result style: '10px'
<div style={{ height: 10 }}>
 Hola Món!
</div>

// Result style: '10%'
<div style={{ height: '10%' }}>
 Hola Món!
</div>

No totes les propietats d’estil numèriques es converteixen en cadenes de píxels. Algunes romanen sense unitats (p. ex. zoom, order, flex). Es pot veure una llista completa d’aquestes propietats sense unitats aquí.

suppressContentEditableWarning

Normalment, salta un avís quan un element amb fills ha sigut marcat també com a contentEditable, perquè no funcionarà. Aquest atribut suprimeix aquest avís. No l’utilitzis llevat que estiguis construint una biblioteca com ara Draft.js que gestiona contentEditable manualment.

suppressHydrationWarning

Si fas servir la renderització de React a l’entorn del servidor, normalment salta un avís quan el servidor i el client renderitzen contingut diferent. De totes maneres, en alguns casos rars, és molt difícil o gairebé impossible garantir una coincidència exacta. Per exemple, s’espera que els codis de temps difereixin entre el servidor i el client.

Si estableixes suppressHydrationWarning a true, React no t’avisarà de les diferències ni en els atributs ni en el contingut d’aquests elements. Només funciona amb un nivell de profunditat, i es pretén que es faci servir com una escotilla de sortida. No el facis servir en excès. Pots llegir més sobre la hidratació a Documentació sobre ReactDOM.hydrate().

value

L’atribut value és compatible amb els components <input>, <select> and <textarea>. Pots fer-lo servir per establir el valor del component. És útil per a construir components controlats. defaultValue és l’equivalent per a no controlat, i estableix el valor del component quan es munta per primera vegada.

Tots els atributs HTML compatibles

A partir de React 16, qualsevol atribut DOM estàndard o personalitzat és totalment compatible.

React sempre ha proporcionat una API JavaScript del DOM. Com que els components de React sovint prenen tant props personalitzades com relacionades amb el DOM, React utilitza la convenció camelCase tal com ho fan les APIs del DOM:

<div tabIndex={-1} />   // Igual que node.tabIndex de la API del DOM
<div className="Button" /> // Igual que node.className de la API del DOM
<input readOnly={true} /> // Igual que node.readOnly de la API del DOM

Aquestes props funcionen de la mateixa manera que els atributs HTML corresponents, amb l’excepció dels casos especials documentats més amunt.

Alguns dels atributs DOM compatibles amb React són:

accept acceptCharset accessKey action allowFullScreen alt async autoComplete
autoFocus autoPlay capture cellPadding cellSpacing challenge charSet checked
cite classID className colSpan cols content contentEditable contextMenu controls
controlsList coords crossOrigin data dateTime default defer dir disabled
download draggable encType form formAction formEncType formMethod formNoValidate
formTarget frameBorder headers height hidden high href hrefLang htmlFor
httpEquiv icon id inputMode integrity is keyParams keyType kind label lang list
loop low manifest marginHeight marginWidth max maxLength media mediaGroup method
min minLength multiple muted name noValidate nonce open optimum pattern
placeholder poster preload profile radioGroup readOnly rel required reversed
role rowSpan rows sandbox scope scoped scrolling seamless selected shape size
sizes span spellCheck src srcDoc srcLang srcSet start step style summary
tabIndex target title type useMap value width wmode wrap

Així també, tots els atributs SVG són totalment compatibles:

accentHeight accumulate additive alignmentBaseline allowReorder alphabetic
amplitude arabicForm ascent attributeName attributeType autoReverse azimuth
baseFrequency baseProfile baselineShift bbox begin bias by calcMode capHeight
clip clipPath clipPathUnits clipRule colorInterpolation
colorInterpolationFilters colorProfile colorRendering contentScriptType
contentStyleType cursor cx cy d decelerate descent diffuseConstant direction
display divisor dominantBaseline dur dx dy edgeMode elevation enableBackground
end exponent externalResourcesRequired fill fillOpacity fillRule filter
filterRes filterUnits floodColor floodOpacity focusable fontFamily fontSize
fontSizeAdjust fontStretch fontStyle fontVariant fontWeight format from fx fy
g1 g2 glyphName glyphOrientationHorizontal glyphOrientationVertical glyphRef
gradientTransform gradientUnits hanging horizAdvX horizOriginX ideographic
imageRendering in in2 intercept k k1 k2 k3 k4 kernelMatrix kernelUnitLength
kerning keyPoints keySplines keyTimes lengthAdjust letterSpacing lightingColor
limitingConeAngle local markerEnd markerHeight markerMid markerStart
markerUnits markerWidth mask maskContentUnits maskUnits mathematical mode
numOctaves offset opacity operator order orient orientation origin overflow
overlinePosition overlineThickness paintOrder panose1 pathLength
patternContentUnits patternTransform patternUnits pointerEvents points
pointsAtX pointsAtY pointsAtZ preserveAlpha preserveAspectRatio primitiveUnits
r radius refX refY renderingIntent repeatCount repeatDur requiredExtensions
requiredFeatures restart result rotate rx ry scale seed shapeRendering slope
spacing specularConstant specularExponent speed spreadMethod startOffset
stdDeviation stemh stemv stitchTiles stopColor stopOpacity
strikethroughPosition strikethroughThickness string stroke strokeDasharray
strokeDashoffset strokeLinecap strokeLinejoin strokeMiterlimit strokeOpacity
strokeWidth surfaceScale systemLanguage tableValues targetX targetY textAnchor
textDecoration textLength textRendering to transform u1 u2 underlinePosition
underlineThickness unicode unicodeBidi unicodeRange unitsPerEm vAlphabetic
vHanging vIdeographic vMathematical values vectorEffect version vertAdvY
vertOriginX vertOriginY viewBox viewTarget visibility widths wordSpacing
writingMode x x1 x2 xChannelSelector xHeight xlinkActuate xlinkArcrole
xlinkHref xlinkRole xlinkShow xlinkTitle xlinkType xmlns xmlnsXlink xmlBase
xmlLang xmlSpace y y1 y2 yChannelSelector z zoomAndPan

I també pots fer servir atributs personalitzats sempre que estiguin en minúscules.

Is this page useful?Edit this page