We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Introduïnt JSX

Considera la declaració d’aquesta variable:

const element = <h1>Hello, world!</h1>;

Aquesta divertida sintaxi d’etiquetes no és ni un string ni HTML.

S’anomena JSX, i és una extensió de la sintaxi de JavaScript. Recomanem usar-lo amb React per descriure com la interfície d’usuari hauria de ser. JSX podria recordar-te a un llenguatge de plantilles, però conté tot el poder de JavaScript.

JSX produeix “elements” de React. Explorarem com renderitzar-los al DOM a la següent secció. A continuació pots trobar els fonaments de JSX per poder començar.

Per què JSX?

React accepta el fet que la lògica de renderització està inherentment unida a la lògica de la interfície d’usuari: com es gestionen els esdeveniments, com canvia l’estat en el temps i com es preparen les dades per la seva visualització.

En lloc de separar artificialment tecnologies posant el maquetat i la lògica en arxius separats, React separa interessos amb unitats lleugerament acoblades que s’anomenen “components” i que contenen ambdues. Tornarem als components en una altra secció, però si encara no estàs còmode maquetant en JS, aquesta xerrada et pot convèncer del contrari.

React no requereix usar JSX, però la majoria de gent ho troba útil com una ajuda visual quan treballen amb la interfície d’usuari a dins el codi de JavaScript. Això també permet que React mostri missatges d’error i avís més útils.

Un cop dit això, comencem!

Inserint expressions en JSX

A l’exemple de sota, declarem una variable anomenada name i després l’usem a dins JSX col·locant-la entre claus:

const name = 'Josh Perez';const element = <h1>Hello, {name}</h1>;
ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

Pots posar qualsevol expressió de JavaScript vàlida a dins les claus en JSX. Per exemple, 2 + 2, user.firstName, o formatName(user) són tot expressions vàlides de JavaScript.

A l’exemple que hi ha a continuació, inserim el resultat de cridar la funció de JavaScript, formatName(user), a dins un element <h1>.

function formatName(user) {
 return user.firstName + ' ' + user.lastName;
}

const user = {
 firstName: 'Harper',
 lastName: 'Perez'
};

const element = (
 <h1>
  Hello, {formatName(user)}! </h1>
);

ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a CodePen

Dividim JSX en diverses línies per facilitar-ne la lectura. Tot i que no és necessari, quan es fa així també recomanem embolicar-lo entre parèntesis per evitar errors causats per la inserció automàtica del punt i coma.

JSX també és una expressió

Després de compilar-se, les expressions JSX es converteixen en crides a funcions JavaScript regulars i s’avaluen a objectes de JavaScript.

Això significa que pots usar JSX a dins de declaracions if i bucles for, pots assignar-lo a variables, acceptar-lo com argument, i retornar-lo des de funcions.

function getGreeting(user) {
 if (user) {
  return <h1>Hello, {formatName(user)}!</h1>; }
 return <h1>Hello, Stranger.</h1>;}

Especificant atributs amb JSX

Pots usar cometes per especificar strings literals com atributs:

const element = <div tabIndex="0"></div>;

També pots usar claus per inserir una expressió JavaScript en un atribut:

const element = <img src={user.avatarUrl}></img>;

No posis cometes al voltant de claus quan insereixis una expressió JavaScript en un atribut. Les cometes s’han de fer servir pels valors string i les claus per les expressions JavaScript, però no ambdues en el mateix atribut.

Advertiment:

Com que JSX és més proper a JSX que HTML, React DOM usa la convenció de nomenclatura camelCase en lloc de noms d’atributs HTML.

Per exemple, class es converteix en className en JSX, i tabindex es converteix en tabIndex.

Especificant fills amb JSX

Si una etiqueta està buida, la pots tancar immediatament amb />, com en XML:

const element = <img src={user.avatarUrl} />;

Les etiquetes JSX poden contenir fills:

const element = (
 <div>
  <h1>Hello!</h1>
  <h2>Good to see you here.</h2>
 </div>
);

JSX prevé atacs d’injecció

És segur que un usuari insereixi dades en JSX:

const title = response.potentiallyMaliciousInput;
// This is safe:
const element = <h1>{title}</h1>;

Per defecte, React DOM escapa qualsevol valor inserit en JSX abans de renderitzar-lo. Així s’assegura que no es pugui inserir res que no hagi estat explícitament escrit a la teva aplicació. Tot es converteix a un string abans que es renderitzi. Això ajuda a prevenir atacs XSS (cross-site-scripting).

JSX representa objectes

Babel compila JSX a cridades React.createElement().

Aquests dos exemples són idèntics:

const element = (
 <h1 className="greeting">
  Hello, world!
 </h1>
);
const element = React.createElement(
 'h1',
 {className: 'greeting'},
 'Hello, world!'
);

React.createElement() realitza qualcunes comprovacions per ajudar-te a escriure codi lliure d’errors, però essencialment crea objectes com aquest:

// Note: this structure is simplified
const element = {
 type: 'h1',
 props: {
  className: 'greeting',
  children: 'Hello, world!'
 }
};

Aquests objectes s’anomenen “elements de React”. Pots pensar que són descripcions del que vols veure en la pantalla. React llegeix aquests objectes i els usa per construir el DOM i mantenir-lo actualitzat.

Explorem el renderitzat d’elements de React en el DOM a la següent secció.

Consell:

Recomanem usar la definició del llenguatge “Babel” pel teu editor de preferència perquè tant el codi en ES6 com JSX sigui emfatitzat correctament.

Is this page useful?Edit this page