We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Pujant l'estat

Alguns cops, diversos components necessiten reflectir les mateixes dades canviants. Recomanem pujar l’estat cap a l’avantpassat comú més proper. Anem a veure com funciona.

En aquesta secció, crearem una calculadora de temperatura que calcularà si l’aigua bullirà a una certa temperatura.

Començarem amb un component anomenat BoilingVerdict. Aquest accepta la temperatura en celsius com una propietat, i imprimeix si és suficient per bullir l’aigua:

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>The water would boil.</p>; }
 return <p>The water would not boil.</p>;}

A continuació, crearem un component anomenat Calculator. Aquest renderitza un <input> que permet inserir la temperatura, i guarda el seu valor a this.state.temperature.

Addicionalment, renderitza el BoilingVerdict per al valor inserit.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in Celsius:</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

Prova-ho a CodePen

Afegint una segona entrada

El nostre nou requeriment és que, a més de la temperatura en Celsius, donem la temperatura en Fahrenheit, i aquestes es mantenen sincronitzades.

Podem començar extraient el component TemperatureInput de Calculator. Li afegirem una nova propietat anomenada scale que podrà ser tan "c" com "f":

const scaleNames = { c: 'Celsius', f: 'Fahrenheit'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Ara podem canviar Calculator per renderitzar dues entrades separades per a la temperatura:

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

Prova-ho a CodePen

Ara tenim dues entrades, però quan insereixes la temperatura en una d’elles, l’altra no s’actualitza. Això contradiu el nostre requeriment: volem mantenir-les sincronitzades.

Tampoc podem mostrar el component BoilingVerdict de Calculator. Calculator no coneix la temperatura actual perquè està amagada a dins TemperatureInput.

Escrivint funcions de conversió

Primer, escriurem dues funcions per convertir de Celsius a Fahrenheit i viceversa:

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

Aquestes dues funcions converteixen nombres. Escriurem una altra funció que agafa un string temperature i una funció de conversió com arguments i retorna un string. La usarem per calcular el valor d’una entrada basat en el de l’altra entrada.

Retorna un string buit si temperature és invàlida, i manté la sortida arrodonida al tercer decimal:

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

Per exemple, tryConvert('abc', toCelsius) retorna un string buit, i tryConvert('10.22', toFahrenheit) retorna '50.396'.

Pujant l’estat

Actualment, els dos components TemperatureInput mantenen els seus valors a l’estat local de manera independent:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

Malgrat això, volem que aquestes dues entrades estiguin en sincronització. Quan actualitzem l’entrada en Celsius, l’entrada en Fahrenheit hauria de relexar la conversió de temperatura, i viceversa.

A React, compartir l’estat es pot aconseguir movent-lo cap d’alt fins a l’avantpassat comú més proper dels components que el necessiten. Això s’anomena “pujar l’estat”. Eliminarem l’estat local de TemperatureInput i el mourem a Calculator.

Si Calculator té l’estat compartit, llavors es converteix en “la font de veritat” per la temperatura actual a les dues entrades. Aquest pot intruir a les dues a tenir valors consistents entre si. Ja que les propietats dels components TemperatureInput vénen des del mateix avantpassat Calculator, les dues entrades estaran sempre sincronitzades.

Anem a veure com funciona pas per pas.

Primer, canviarem this.state.temperature amb this.props.temperature en el component TemperatureInput. Per ara, podem pretendre que this.props.temperature ja existeix, encara que l’haurem de passar des del component Calculator en el futur:

 render() {
  // Before: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

Sabem que les props són només de lectura. Quan la temperature estava a l’estat local, TemperatureInput només podia cridar this.setState() per canviar-la. No obstant això, ara que la temperature ve des de l’avantpassat com a prop, TemperatureInput no té cap control sobre ella.

A React, això normalment es soluciona fent el component “controlat”. Així com l’<input> del DOM accepta un value i una onChange prop, també TemperatureInput accepta les propietats temperature i onTemperatureChange de l’avantpassat Calculator.

Ara, quan TemperatureInput vol actualitzar la seva temperatura, crida this.props.onTemperatureChange:

 handleChange(e) {
  // Before: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

Nota:

No hi ha cap significat especial en els noms temperature o onTemperatureChange en els components. Podríem haver-los anomenat qualsevol cosa, com value i onChange que són una convenció comuna.

La propietat onTemperatureChange serà proveïda amb la propietat temperature per l’avantpassat Calculator. Controlarà el canvi modificant el seu estat local, així tornant a renderitzar les dues entrades amb els nous valors. Analitzarem a la nova implementació de Calculator ben prest.

Abans de començar a canviar Calculator, tornem a mirar els nostres canvis a TemperatureInput. Hem eliminat el seu estat local, i en lloc de llegit this.state.temperature, ara llegim this.props.temperature. En lloc de cridar this.setState() quan volem fer un canvi, ara cridem this.props.onTemperatureChange(), que serà proveïda per Calculator:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Ara anem a mirar el component Calculator.

Guardarem l’entrada actual de temperature i scale en el seu estat local. Això és l’estat que hem “pujat” de les entrades, i servirà com a “font de veritat” per a les dues. És la mínima representació de totes les dades que necessitem per poder renderitzar les dues entrades.

Per exemple, si introduïm 37 a l’entrada en Celsius, l’estat de Calculator serà:

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

Si després editem el camp en Fahrenheit per a que sigui 212, l’estat de Calculator serà:

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

Podríem haver guardat el valor de les dues entrades però resulta ser innecessari. És suficient guardar el valor de l’entrada que ha estat modificada més recentment, i l’escala que representa. Així podem extreure el valor de l’altra entrada des del valor actual de temperature i scale tots sols.

Les entrades estan en sincronització perquè els seus valor estan computats des del mateix estat:

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

Prova-ho a CodePen

Ara, no importa quina entrada editis, que this.state.temperature i this.state.scale a Calculator són actualitzats. Una de les entrades té el valor introduït, de tal manera que qualsevol entrada de l’usuari és preservada, i l’altra entrada és sempre recalculada depenent d’aquesta.

Recordem què passa quan edites una entrada:

 • React crida la funció especificada com onChange en el DOM <input>. En el nostre cas, això és el mètode handleChange en el component TemperatureInput.
 • El mètode handleChange en el component TemperatureInput crida this.props.onTemperatureChange() amb el nou valor desitjat. Les seves propietats, inclosa onTemperatureChange, han estat proporcionades pel component avantpassat, Calculator.
 • Quan prèviament s’ha renderitzat, Calculator ha especificat que onTemperatureChange del TemperatureInput en Celsius és el mètode de handleCelsiusChange de Calculator, i onTemperatureChange del TemperatureInput en Fahrenheit és el mètode handleFahrenheitChange de Calculator. Així que qualsevol dels dos mètodes de Calculator és cridat depenent de quina entrada hem editat.
 • A dins aquests mètodes, el component Calculator demana a React que torni a renderitzar-se cridant this.setState() amb la nova entrada i l’escala actual de l’entrada que acabem d’editar.
 • React crida el mètode render del component Calculator per veure com la interfície d’usuari hauria de mostrar-se. Els valors de les dues entrades són computats un altre cop depenent dels valors actuals de temperatura i escala. La conversió de temperatura succeeix aquí.
 • React crida els mètodes render dels components individuals TemperatureInput amb les seves noves props especificades per Calculator. Aprèn com les seves interfícies d’usuari haurien de mostrar-se.
 • React crida el mètode render del component BoilingVerdict, passant la temperatura en Celsius com a prop.
 • React DOM actualitza el DOM amb el veredicte d’ebullició i depenent de les entrades desitjades. L’entrada que just hem editat rep el seu valor actual, i l’altra entrada és actualitzada després de la conversió.

Cada actualització passa pels mateixos passos perquè les entrades estiguin en sincronització.

Lliçons apreses

Hi hauria d’haver una sola “font de veritat” per qualsevol dada que canviï en una aplicació de React. Usualment, l’estat és primer afegit al component que el necessita per renderitzar-se. Llavors, si un altre component també el necessita, es pot pujar cap a l’avantpassat comú més proper. En lloc d’intentar sincronitzar l’estat entre distints components, hauries de basar-te en el flux de dades de dalt a baix.

Pujar l’estat suposa escriure més codi que en casos “two-way binding”, però com a benefici, es tarda menys en trobar errors. Com que cada estat “viu” en algun component i només aquell component sol pot canviar-lo, l’àrea per cometre errors és molt reduïda. Addicionalment, pots implementar qualsevol lògica per rebutjar o transformar les entrades de l’usuari.

Si alguna cosa podria estar derivada tan de props com d’estat, probablement no hauria de trobar-se a l’estat. Per exemple, en lloc de guardar celsiusValue i fahrenheitValue, només guardem la darrera temperature i la seva scale. Amb això, el valor de l’altra entrada sempre es pot calcular en el mètode render(). Això ens permet no perdre cap precisió en els decimals de les entrades de l’usuari.

Quan vegis alguna cosa incorrecta en la interfície d’usuari, pots usar React Developer Tools per inspeccionar les props i l’arbre fins que trobis el component responsable d’actualitzar l’estat. Això permet seguir error fins a la seva font:

Monitoring State in React DevTools
Is this page useful?Edit this page