We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Estat i cicle de vida

Aquesta pàgina introdueix el concepte d’estat i cicle de vida en un component de React. Pots trobar una referència detallada de l’API d’un component aquí.

Considerem l’exemple del rellotge d’una de les seccions anteriors. A renderitzant elements, vam aprendre només una manera d’actualitzar la interfície d’usuari: invocant ReactDOM.render() perquè canviï el resultat renderitzat.

function tick() {
 const element = (
  <div>
   <h1>Hello, world!</h1>
   <h2>It is {new Date().toLocaleTimeString()}.</h2>
  </div>
 );
 ReactDOM.render(  element,  document.getElementById('root') );}

setInterval(tick, 1000);

Prova-ho a codepen

En aquesta secció, aprendrem com fer el component Clock veritablement reutilitzable i encapsulat. Configuraràs teu propi temporitzador i s’actualitzarà cada segon.

Podem començar per encapsular com es veu el rellotge:

function Clock(props) {
 return (
  <div>   <h1>Hello, world!</h1>   <h2>It is {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>  </div> );
}

function tick() {
 ReactDOM.render(
  <Clock date={new Date()} />,  document.getElementById('root')
 );
}

setInterval(tick, 1000);

Prova-ho a codepen

No obstant això, es perd un requisit crucial: el fet que Clock configuri un temporitzador i actualitzi la interfície d’usuari cada segon ha de ser un detall d’implementació de Clock.

Idealment, volem escriure això una vegada i que Clock s’actualitzi a si mateix:

ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

Per implementar això, necessitem afegir “estat” al component Clock.

L’estat és similar a les props, però és privat i està completament controlat pel component.

Convertir una funció en una classe

Es pot convertir un component de funció com Clock en una classe en cinc passos:

 1. Crea una classe ES6 amb el mateix nom que hereti de React.Component.
 2. Afegeix un únic mètode buit anomenat render().
 3. Mou el cos de la funció al mètode render().
 4. Substitueix props amb this.props en el cos de render().
 5. Elimina la resta de la declaració de la funció ja buida.
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Prova-ho a codepen

Clock ara es defineix com una classe en lloc d’una funció.

El mètode render s’invocarà cada vegada que ocorre una actualització; però, sempre que renderitzem <Clock /> en el mateix node del DOM, es farà servir només una única instància de la classe Clock. Això ens permet utilitzar característiques addicionals com l’estat local i els mètodes de cicle de vida.

Afegir estat local a una classe

Mourem la data des de les props cap a l’estat en tres passos:

 1. Substitueix this.props.date per this.state.date al mètode render():
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}
 1. Afegeix un constructor de classe que assigni el this.state inicial:
class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()}; }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Nota com passem props al constructor base:

 constructor(props) {
  super(props);  this.state = {date: new Date()};
 }

Els components de classe sempre han d’invocar al constructor base amb props.

 1. Elimina la prop date de l’element <Clock />:
ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

Posteriorment tornarem a afegir el codi del temporitzador al mateix component.

El resultat és el següent:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {  super(props);  this.state = {date: new Date()}; }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

Prova-ho a codepen

A continuació, farem que Clock configuri el seu propi temporitzador i s’actualitzi cada segon.

Afegir mètodes de cicle de vida a una classe

En aplicacions amb molts components, és molt important alliberar recursos destinats als components quan aquestos es destrueixen.

Volem configurar un temporitzador cada vegada que Clock es renderitzi al DOM per primera vegada. Això a React es diu “muntatge”.

També volem esborrar aquest temporitzador cada vegada que el DOM produït per Clock s’elimini. Això a React es diu “desmuntatge”.

Podem declarar mètodes especials a la classe del component per executar algun codi quan un component es munta i desmunta:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() { }
 componentWillUnmount() { }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Aquests mètodes són anomenats “mètodes de cicle de vida”.

El mètode componentDidMount() s’executa després que la sortida del component ha estat renderitzada al DOM. Aquest és un bon lloc per configurar un temporitzador:

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(   () => this.tick(),   1000  ); }

Pren nota de com guardem l’ID del temporitzador a this.

Si bé this.props és configurat pel mateix React i this.state té un significat especial, ets lliure d’afegir camps addicionals a la classe manualment si necessites emmagatzemar alguna cosa que no participa en el flux de dades (com l’ID d’un temporitzador).

Eliminarem el temporitzador en el mètode de cicle de vida componentWillUnmount():

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID); }

Finalment, implementarem un mètode anomenat tick() que el component Clock executarà cada segon.

Utilitzarà this.setState() per programar actualitzacions a l’estat local del component.

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(
   () => this.tick(),
   1000
  );
 }

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID);
 }

 tick() {  this.setState({   date: new Date()  }); }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Clock />,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a codepen

Ara el rellotge canvia cada segon.

Repassem ràpidament el que està succeint i l’ordre en què s’invoquen els mètodes:

 1. Quan es passa <Clock /> a ReactDOM.render(), React invoca al constructor del component Clock. Ja que Clock necessita mostrar l’hora actual, inicialitza this.state amb un objecte que inclou l’hora actual. Després actualitzarem aquest estat.
 2. React invoca llavors al mètode render() del component Clock. Així és com React sap el que s’ha de mostrar en pantalla. React llavors actualitza el DOM perquè coincideixi amb la sortida del renderitzat de Clock.
 3. Quan la sortida de Clock s’insereix al DOM, React invoca al mètode de cicle de vida componentDidMount(). Dins d’ell, el component Clock li demana al navegador que configuri un temporitzador per invocar el mètode tick() del component una vegada per segon.
 4. Cada segon el navegador invoca al mètode tick(). Dins d’ell, el component Clock planifica una actualització de la interfície d’usuari a l’invocar setState() amb un objecte que conté l’hora actual. Gràcies a la invocació de setState(), React sap que l’estat ha canviat i invoca de nou al mètode render() per saber què ha d’estar a la pantalla. Aquest cop, this.state.date al mètode render() serà diferent, de manera que el resultat del renderitzat inclourà l’hora actualitzada. D’acord amb això React actualitza el DOM.
 5. Si el component Clock s’elimina en algun moment del DOM, React invoca al mètode de cicle de vida componentWillUnmount(), de manera que el temporitzador s’atura.

Utilitza l’estat correctament

Hi ha tres coses que cal saber sobre setState().

No modifiquis l’estat directament

Per exemple, això no tornarà a renderitzar un component:

// Incorrecte
this.state.comment = 'Hello';

En el seu lloc utilitza setState():

// Correcte
this.setState({comment: 'Hello'});

L’únic lloc on pots assignar this.state és el constructor.

Les actualitzacions de l’estat poden ser asíncrones

React pot agrupar diverses invocacions a setState() en una sola actualització per millorar el rendiment.

A causa que this.props i this.state poden actualitzar-se de forma asincrònica, no has de confiar en els seus valors per calcular el següent estat.

Per exemple, aquest codi pot fallar en actualitzar el comptador:

// Incorrecte
this.setState({
 counter: this.state.counter + this.props.increment,
});

Per arreglar-ho, fes servir una segona forma de setState() que accepti una funció en lloc d’un objecte. Aquesta funció rebrà l’estat previ com a primer argument, i les props en el moment en què s’aplica l’actualització com a segon argument:

// Correcte
this.setState((state, props) => ({
 counter: state.counter + props.increment
}));

En l’exemple hem usat una funció fletxa, però es podria haver fet igualment amb funcions comunes:

// Correcte
this.setState(function(state, props) {
 return {
  counter: state.counter + props.increment
 };
});

Les actualitzacions d’estat es fusionen

Quan invoques a setState(), React combina l’objecte que proporciones amb l’estat actual.

Per exemple, el teu estat pot contenir diverses variables independents:

 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   posts: [],   comments: []  };
 }

Després pots actualitzar-les independentment amb invocacions separades a setState():

 componentDidMount() {
  fetchPosts().then(response => {
   this.setState({
    posts: response.posts   });
  });

  fetchComments().then(response => {
   this.setState({
    comments: response.comments   });
  });
 }

La fusió és superficial, així que this.setState({comments}) deixa intacte this.state.posts, però substitueix completament this.state.comments.

Les dades flueixen cap avall

Ni els components pares ni els fills poden saber si un determinat component té o no té estat i no els hauria d’importar si es defineix com una funció o una classe.

És per això que a l’estat sovint se l’anomena local o encapsulat. No és accessible des d’un altre component excepte d’aquell que el posseeix i l’assigna.

Un component pot triar passar el seu estat com props als seus components fills:

<FormattedDate date={this.state.date} />

El component FormattedDate rebria date en els seus props i no sabria si ha vingut de l’estat de Clock, dels props de Clock, o si s’ha escrit manualment:

function FormattedDate(props) {
 return <h2>It is {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>;
}

Prova-ho a codepen

A això comunament se l’anomena flux de dades “descendent” o “unidireccional” Qualsevol estat sempre és propietat d’algun component específic, i qualsevol dada o interfície d’usuari derivats d’aquest estat només poden afectar els components “sota” d’ells en l’arbre.

Si imagineu un arbre de components com una cascada de props, l’estat de cada component és com una font d’aigua addicional que se li uneix en un punt arbitrari, però també flueix cap avall.

Per mostrar que tots els components estan veritablement aïllats, podem crear un component App que representi tres components <Clock>:

function App() {
 return (
  <div>
   <Clock />   <Clock />   <Clock />  </div>
 );
}

ReactDOM.render(
 <App />,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a codepen

Cada Clock configura el seu propi temporitzador i s’actualitza de forma independent.

En les aplicacions de React, si un component té o no estat es considera un detall d’implementació del component que pot canviar amb el temps. Podeu fer servir components sense estat dins de components amb estat i viceversa.

Is this page useful?Edit this page