We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Test de Renderitzat

Fent la Importació

import TestRenderer from 'react-test-renderer'; // ES6
const TestRenderer = require('react-test-renderer'); // ES5 amb npm

Resum

Aquest paquet proporciona un renderitzador de React que es pot fer servir per representar els components de React a objectes JavaScript purs, sense dependre del DOM o d’un entorn mòbil natiu.

Essencialment, aquest paquet facilita la captura de la jerarquia de visualització de la plataforma (similar a un DOM) renderitzada per a un DOM o un component natiu de React sense fer servir un navegador o jsdom.

Exemple:

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

function Link(props) {
 return <a href={props.page}>{props.children}</a>;
}

const testRenderer = TestRenderer.create(
 <Link page="https://www.facebook.com/">Facebook</Link>
);

console.log(testRenderer.toJSON());
// { type: 'a',
//  props: { href: 'https://www.facebook.com/' },
//  children: [ 'Facebook' ] }

Pots fer servir la funció d’instantània de test de Jest per desar automàticament una còpia de l’arbre JSON a un fitxer i comprovar als teus test que no ha canviat: Aprèn més sobre això.

També pots recórrer el resultat per trobar nodes específics i fer-hi afirmacions.

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <SubComponent foo="bar" />
   <p className="my">Hello</p>
  </div>
 )
}

function SubComponent() {
 return (
  <p className="sub">Sub</p>
 );
}

const testRenderer = TestRenderer.create(<MyComponent />);
const testInstance = testRenderer.root;

expect(testInstance.findByType(SubComponent).props.foo).toBe('bar');
expect(testInstance.findByProps({className: "sub"}).children).toEqual(['Sub']);

TestRenderer

Instàncies de TestRenderer

TestInstance

Referència

TestRenderer.create()

TestRenderer.create(element, options);

Crea una instància TestRenderer amb l’element React passat. No fa servir el DOM real, però tot i així renderitza completament l’arbre del component a la memòria perquè puguis fer afirmacions sobre aquest. Retorna una instància TestRenderer.

TestRenderer.act()

TestRenderer.act(callback);

Semblant a l’assistent act() de react-dom/test-utils, TestRenderer.act prepara un component per a fer-hi afirmacions. Utilitza aquesta versió de act() per envoltar les crides a TestRenderer.create i testRenderer.update.

import {create, act} from 'react-test-renderer';
import App from './app.js'; // El component sobre el que es fa el test

// renderitza el component
let root; 
act(() => {
 root = create(<App value={1}/>)
});

// fer afirmacions al root 
expect(root.toJSON()).toMatchSnapshot();

// actualitzar-lo amb algun atribut diferent
act(() => {
 root.update(<App value={2}/>);
})

// fer afirmacions al root 
expect(root.toJSON()).toMatchSnapshot();

testRenderer.toJSON()

testRenderer.toJSON()

Retorna un objecte que representa l’arbre renderitzat. Aquest arbre només conté els nodes específics de la plataforma com <div> o <View> i els seus atributs, però no conté cap component escrit per l’usuari. És útil per a les proves d’instantània.

testRenderer.toTree()

testRenderer.toTree()

Retorna un objecte que representa l’arbre renderitzat. La representació és més detallada que la proporcionada per toJSON(), i inclou els components escrits per l’usuari. Probablement no necessitaràs aquest mètode excepte que estiguis escrivint la teva pròpia biblioteca d’afirmacions sobre el renderitzador de test.

testRenderer.update()

testRenderer.update(element)

Torna a renderitzar l’arbre en memòria amb un nou element arrel. Això simula una actualització de React a l’arrel. Si el nou element té el mateix tipus i clau que l’element anterior, l’arbre s’actualitzarà; en cas contrari, es tornarà a muntar un nou arbre.

testRenderer.unmount()

testRenderer.unmount()

Desmunta l’arbre en memòria, desencadenant els esdeveniments de cicle de vida apropiats.

testRenderer.getInstance()

testRenderer.getInstance()

Retorna la instància corresponent a l’element arrel, si està disponible. No funcionarà si l’element arrel és un component de funció perquè aquests no tenen instàncies.

testRenderer.root

testRenderer.root

Retorna l’objecte arrel «instància de test» que és útil per fer afirmacions sobre nodes específics de l’arbre. Pots utilitzar-lo per trobar altres “instàncies de test” aigües avall.

testInstance.find()

testInstance.find(test)

Cerca una única instància de test aigües avall per a la qual test(testInstance) retorna true. Si test(testInstance) no retorna true per a una i només una instància de test, es llançarà un error.

testInstance.findByType()

testInstance.findByType(type)

Cerca una única instància de test aigües avall amb el tipus type proporcionat. Si no hi ha exactament una instància de test amb el type proporcionat, es llançarà un error.

testInstance.findByProps()

testInstance.findByProps(props)

Cerca una única instància de test aigües avall amb les props proporcionades. Si no hi ha exactament una i només una instància de test amb les props proporcionades, es produirà un error.

testInstance.findAll()

testInstance.findAll(test)

Cerca totes les instàncies de test aigües avall per a les quals test(testInstance) retorna true.

testInstance.findAllByType()

testInstance.findAllByType(type)

Cerca totes les instàncies de test aigües avall amb el type proporcionat.

testInstance.findAllByProps()

testInstance.findAllByProps(props)

Cerca totes les instàncies de test aigües avall amb les props proporcionades..

testInstance.instance

testInstance.instance

La instància del component corresponent a aquesta instància de test. Només està disponible per als components de classe, ja que els components de la funció no tenen instàncies. Coincideix amb el valor this dins del component indicat.

testInstance.type

testInstance.type

El tipus de component que corresponent a aquesta instància de test. Per exemple, un component <Button /> té un tipus de Button.

testInstance.props

testInstance.props

Les props corresponents a aquesta instància de test. Per exemple, un component <Button size="small" /> té com a props {size: 'small'}.

testInstance.parent

testInstance.parent

La instància de test pare d’aquesta instància de test.

testInstance.children

testInstance.children

Les instàncies de test filles d’aquesta instància de test.

Idees

Pots passar la funció createNodeMock a TestRenderer.create com a opció, que permet fer simulacions de referències personalitzades. createNodeMock accepta l’element actual i retornarà un objecte ref simulat. És útil quan proves un component que es té referències.

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.input = null;
 }
 componentDidMount() {
  this.input.focus();
 }
 render() {
  return <input type="text" ref={el => this.input = el} />
 }
}

let focused = false;
TestRenderer.create(
 <MyComponent />,
 {
  createNodeMock: (element) => {
   if (element.type === 'input') {
    // simula una funció d'enfocament
    return {
     focus: () => {
      focused = true;
     }
    };
   }
   return null;
  }
 }
);
expect(focused).toBe(true);
Is this page useful?Edit this page