We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Composició vs. herència

React té un model potent de composició, i recomanem usar composició en lloc d’herència per reusar codi entre components.

En aquesta secció, considerem alguns problemes que desenvolupadors nous a React solucionen amb herència, i mostrem com podem resoldre’ls amb composició.

Contenció

Alguns components no conèixen els seus fills anticipadament. Això és especialment comú per components com Sidebar o Dialog que representen “capces” genèriques.

Recomanem que aquests components emprin la prop especial children per passar elements fill directament al seu resultat:

function FancyBorder(props) {
 return (
  <div className={'FancyBorder FancyBorder-' + props.color}>
   {props.children}  </div>
 );
}

Això permet que altres components els hi passin fills arbitraris niant JSX:

function WelcomeDialog() {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">    Welcome   </h1>   <p className="Dialog-message">    Thank you for visiting our spacecraft!   </p>  </FancyBorder>
 );
}

Prova-ho a CodePen

Qualsevol cosa a dins l’etiqueta JSX <FancyBorder> és passat a dins el component FancyBorder com una propietat children. Com que FancyBorder renderitza {props.children} a dins un <div>, els elements que han estat passats apareixen en el resultat final.

Mentre que això és menys comú, a vegades pot ser que necessitis diversos “buits” en un component. En aquests casos pots inventar-te la teva convenció en lloc d’usar children:

function SplitPane(props) {
 return (
  <div className="SplitPane">
   <div className="SplitPane-left">
    {props.left}   </div>
   <div className="SplitPane-right">
    {props.right}   </div>
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <SplitPane
   left={
    <Contacts />   }
   right={
    <Chat />   } />
 );
}

Prova-ho a CodePen

Elements de React com <Contacts /> i <Chat /> són només objectes, així que pots passar-los com props com qualsevol altra dada. Aquesta forma pot recordar-te a “forats” en altres llibreries però no hi ha limitacions en el que pots passar com props a React.

Especialització

Alguns cops creiem que els components són “casos especials” d’altres components. Per exemple, podem dir que un WelcomeDialog és un cas especial de Dialog.

A React, això també es pot aconseguir per composició, on un component més “específic” en renderitza un de més “genèric” i el configura amb props:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}   </p>
  </FancyBorder>
 );
}

function WelcomeDialog() {
 return (
  <Dialog   title="Welcome"   message="Thank you for visiting our spacecraft!" /> );
}

Prova-ho a CodePen

La composició funciona igualment bé per a components definits com a classes:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}
   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}
   </p>
   {props.children}  </FancyBorder>
 );
}

class SignUpDialog extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSignUp = this.handleSignUp.bind(this);
  this.state = {login: ''};
 }

 render() {
  return (
   <Dialog title="Mars Exploration Program"
       message="How should we refer to you?">
    <input value={this.state.login}        onChange={this.handleChange} />    <button onClick={this.handleSignUp}>     Sign Me Up!    </button>   </Dialog>
  );
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({login: e.target.value});
 }

 handleSignUp() {
  alert(`Welcome aboard, ${this.state.login}!`);
 }
}

Prova-ho a CodePen

Llavors què passa amb l’herència?

A Facebook, usem React a mils de components, i no hem trobat cap cas on recomanaríem crear jerarquies d’herència de components.

Props i composició et donen tota la flexibilitat que necessites per personalitzar l’aparença d’un component i el comportament d’una forma explícita i segura. Recorda que els components poden acceptar props arbitràries, inclosos valors primitius, elements de React, o funcions.

Si vols reusar funcionalitat que no sigui d’interfície d’usuari entre components, suggerim extreure-la en un mòdul de JavaScript separat. Els components poden importar-lo i usar aquella funció, objecte, o classe, sense extendre’ls.

Is this page useful?Edit this page