We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Renderitzat condicional

A React, pots crear diferents components que encapsulin el comportament que necessitis. Llavors, pots renderitzar-ne només alguns, depenent de l’estat de la teva aplicació.

El renderitzat condicional a React funciona de la mateixa manera que les condicions funcionen a JavaScript. Usa operadors de JavaScript com if o l’operador condicional per crear elements que representin l’estat actual, i deixa que React actualitzi la interfície d’usuari per emparellar-los.

Considera aquests dos components:

function UserGreeting(props) {
 return <h1>Welcome back!</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Please sign up.</h1>;
}

Crearem un component Greeting que mostri qualsevol d’aquests dos components depenent de si un usuari ha iniciat sessió:

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {  return <UserGreeting />; } return <GuestGreeting />;}
ReactDOM.render(
 // Try changing to isLoggedIn={true}:
 <Greeting isLoggedIn={false} />, document.getElementById('root'));

Prova-ho a CodePen

Aquest exemple renderitza una salutació diferent depenent del valor de la prop isLoggedIn.

Variables d’elements

Pots usar variables per emmagatzemar elements. Això pot ajudar-te a renderitzar condicionalment una part del component mentre la resta del resultat no canvia.

Considera aquests dos components nous que representen botons d’inici i fi de sessió:

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Login
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Logout
  </button>
 );
}

A l’exemple de sota, crearem un component amb estat anomenat LoginControl.

Renderitzarà qualsevol de <LoginButton /> o <LogoutButton /> depenent del seu estat actual. També renderitzarà un <Greeting /> de l’exemple anterior:

class LoginControl extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
  let button;
  if (isLoggedIn) {   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;  } else {   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;  }
  return (
   <div>
    <Greeting isLoggedIn={isLoggedIn} />    {button}   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <LoginControl />,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a CodePen

Tot i que declarar una variable i usar una sentència if és una bona manera de renderitzar condicionalment un component, a vegades pot ser que vulguis fer servir una altra sintaxi. Hi ha unes quantes formes de fer condicions en línia amb JSX, explicades a continuació.

If en una línia amb l’operador lògic &&

Pots introduir qualsevol expressió amb JSX embolicant-la entre claus. Això inclou l’operador lògic && de JavaScript. Aquest pot ser útil per incloure un element condicionalment:

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Hello!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&    <h2>     You have {unreadMessages.length} unread messages.    </h2>   }  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];
ReactDOM.render(
 <Mailbox unreadMessages={messages} />,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a CodePen

Funciona perquè a JavaScript, true && expressió sempre s’avalua a expressió, i false && expressió sempre s’avalua a false.

Així que, si la condició és true, l’element just després de && apareixerà al resultat. Si és false, React l’ignorarà.

Nota que retornar una expressió falsa seguirà causant que l’element de després de && sigui saltat però retornarà l’expressió falsa. A l’exemple de sota, <div>0</div> serà retornat pel mètode de renderitzat.

render() {
 const count = 0; return (
  <div>
   { count && <h1>Messages: {count}</h1>}  </div>
 );
}

If-Else en una línia amb operador condicional

Un altre mètode per renderitzar condicionalment elements en línia és usar l’operador condicional de JavaScript condició ? true : false.

A l’exemple de sota, l’usem per renderitzar condicionalment un petit bloc de text.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   The user is <b>{isLoggedIn ? 'currently' : 'not'}</b> logged in.  </div>
 );
}

També pot ser usat per expressions més llargues, però és menys obvi el que està passant:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn    ? <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
    : <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />   }
  </div> );
}

De la mateixa forma que a JavaScript, tu ets qui decideixes usar un estil apropiat basat en el qual tu i el teu equip considereu més llegible. Recorda que quan les condicions es tornin massa complexes, pot ser un bon moment per extreure un component.

Prevenir que un component es renderitzi

En casos estranys pots voler que un component s’amagui ell mateix encara que hagi estat renderitzat per un altre component. Per fer això retorna null en lloc del seu resultat de renderitzat.

A l’exemple de sota, <WarningBanner /> es renderitza depenent del valor de la prop anomenada warn. Si el valor de la prop és false, el component no es renderitza:

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {  return null; }
 return (
  <div className="warning">
   Warning!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true};
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(state => ({
   showWarning: !state.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Hide' : 'Show'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Page />,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a CodePen

Retornar null des del mètode render d’un component no afecta que es cridin els mètodes del seu cicle de vida. Per exexmple componentDidUpdate es seguirà cridant.

Is this page useful?Edit this page