We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Controlant esdeveniments

Controlar esdeveniments amb elements de React és molt similar a controlar esdeveniments amb elements del DOM. Hi ha algunes diferències sintàctiques:

 • Els esdeveniments de React s’anomenen usant camelCase, en lloc de minúscules.
 • Amb JSX es passa una funció com el controlador de l’esdeveniment, en lloc d’un string.

Per exemple, en HTML:

<button onclick="activateLasers()">
 Activate Lasers
</button>

és una mica diferent amb React:

<button onClick={activateLasers}> Activate Lasers
</button>

Una altra diferència és que no pots retornar false per prevenir el comportament per defecte a React. Has de cridar preventDefault explícitament. Per exemple, amb HTML pur, per prevenir el comportament per defecte dels formularis quan s’envien, pots escriure:

<form onsubmit="console.log('You clicked submit.'); return false">
 <button type="submit">Submit</button>
</form>

Però a React, això seria:

function Form() {
 function handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();  console.log('You clicked submit.');
 }

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <button type="submit">Submit</button>
  </form>
 );
}

Aquí, e és un esdeveniment sintètic. React defineix aquests esdeveniments sintètics d’acord amb l’especificaió W3C, així que no necessites preocupar-te de la compatibilitat amb diferents navegadors. Els esdeveniments de React no funcionen exactament com els natius. Llegeix la referència SyntheticEvent per aprendre’n més.

Quan usis React no hauries de necessitar cridar addEventListener per afegir oients a un element del DOM després que sigui creat. Contràriament, només proveeix un oient quan l’element sigui renderitzar inicialment.

Quan defineixis un compoenent usant una classe ES6, un patró comú per un controlador d’esdeveniments és que aquest sigui un mètode de la classe. Per exemple, aquest component Toggle renderitza un botó que permet a l’usuari escollir entre els estats “ON” i “OFF”:

class Toggle extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {isToggleOn: true};

  // This binding is necessary to make `this` work in the callback  this.handleClick = this.handleClick.bind(this); }

 handleClick() {  this.setState(prevState => ({   isToggleOn: !prevState.isToggleOn  })); }
 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>    {this.state.isToggleOn ? 'ON' : 'OFF'}
   </button>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Toggle />,
 document.getElementById('root')
);

Prova-ho a CodePen

Has d’anar amb compte amb el significat de this a callbacks de JSX. A JavaScript, els mètodes de classes no estan lligats per defecte. Si t’oblides de lligar this.handleClick i passar-lo a onClick, this serà undefined quan la funció sigui relament cridada.

Aquest comportament no és específic de React; forma part de com funcionen les funcions a JavaScript. Generalment, si refereixes un mètode sense () després d’ell, com onClick={this.handleClick}, hauries de lligar aquell mètode.

Si cridar bind et molesta, hi ha dues formes d’evitar-ho. Si uses la sintaxi experimental de camps públics de classes, pots usar els camps de classes per lligar els callbacks correctament:

class LoggingButton extends React.Component {
 // This syntax ensures `this` is bound within handleClick. // Warning: this is *experimental* syntax. handleClick = () => {  console.log('this is:', this); }
 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Click me
   </button>
  );
 }
}

Aquesta sintaxi està habilitada per defecte a Create React App.

Si no estàs usant la sintaxi de camps de classes, pots usar una funció fletxa al callback:

class LoggingButton extends React.Component {
 handleClick() {
  console.log('this is:', this);
 }

 render() {
  // This syntax ensures `this` is bound within handleClick  return (   <button onClick={() => this.handleClick()}>    Click me
   </button>
  );
 }
}

El problema amb aquesta sintaxi és que un callback diferent és creat cada cop que LoggingButton és renderitzat. En la majoria dels casos, això ja està bé. No obstant això, si aquest callback es passa com a prop a components inferiors, aquests components podrien dur a terme renderitzats extra. Normalment recomanem lligar en el constructor o usar la sintaxi de camps de classes, per evitar aquest tipus de problemes.

Passant arguments a controladors d’esdeveniments

A dins un bucle és comú voler passar un paràmetre extra a un controlador d’esdeveniments. Per exemple, si id és l’ID fila, qualsevol dels següents funcionaria:

<button onClick={(e) => this.deleteRow(id, e)}>Delete Row</button>
<button onClick={this.deleteRow.bind(this, id)}>Delete Row</button>

Les dues línies anteriors són equivalents, i usen funcions fletxa i Function.prototype.bind respectivament.

En els dos casos, l’argument e que representa l’esdeveniment de React es passa com a segon argument després de l’ID. Amb una funció fletxa, hem de passar-lo explícitament, però amb bind tots els arguments següents es passen automàticament.

Is this page useful?Edit this page