We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Formularis

Els elements de formularis HTML funcionen una mica diferent d’altres elements del DOM a React, ja que els elements de formulari intrínsecament conserven algun estat intern. Per exemple, aquest formulari només en HTML, accepta un sol nom:

<form>
 <label>
  Name:
  <input type="text" name="name" />
 </label>
 <input type="submit" value="Submit" />
</form>

Aquest formulari té el comportament predeterminat d’HTML que consisteix a navegar a una nova pàgina quan l’usuari envia el formulari. Per tenir el mateix comportament a React no cal fer cap modificació. Però en la majoria de casos, és convenient tenir una funció de JavaScript que s’encarregui de la tramesa del formulari, i que tingui accés a les dades que l’usuari ha introduït en el formulari. La manera per defecte per aconseguir-ho és una tècnica anomenada “components controlats”.

Components controlats

En HTML, els elements de formularis com <input>, <textarea> i <select> normalment mantenen el seu propi estat i l’actualitzen d’acord amb la interacció de l’usuari. A React, l’estat mutable s’emmagatzema normalment a la propietat state dels components, i només s’actualitza amb setState().

Podem combinar-los tots dos fent que l’estat de React sigui l’única “font de veritat”. D’aquesta manera, els components React que renderitzin un formulari també controlen el que passa en aquest formulari amb les subsegüents entrades de l’usuari. Un camp de formulari on els valors són controlats per React d’aquesta manera es denomina “component controlat”.

Per exemple, si volem fer que l’exemple anterior mostri el nom que està contingut a l’estat, podem escriure el formulari com un component controlat:

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: ''};
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('A name was submitted: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>    <label>
     Name:
     <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Prova-ho a CodePen

Ja que l’atribut value és assignat al nostre element del formulari, el valor mostrat sempre serà this.state.value, fent que l’estat de React sigui la font de veritat. Ja que handleChange corre cada vegada que una tecla és oprimida per actualitzar l’estat de React, el valor mostrat serà actualitzat mentre l’usuari escriu.

Amb un component controlat, el valor del formulari sempre estarà determinat per l’estat de React. Tot i que això significa que hauràs d’escriure més codi, d’aquesta manera pots passar el valor a altres elements de la interfície, o reiniciar-lo des d’altres esdeveniments.

L’etiqueta textarea

En HTML, l’element <textarea> defineix el seu text amb els seus fills:

<textarea>
 Hello there, this is some text in a text area
</textarea>

En React, un <textarea> utilitza un atribut value enlloc seu. D’aquesta manera, un formulari que fa ús d’un <textarea> pot ser escrit de manera similar a un formulari que utilitza un camp en una sola línia:

class EssayForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {   value: 'Please write an essay about your favorite DOM element.'  };
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('An essay was submitted: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Essay:
     <textarea value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Fixa’t que this.state.value és inicialitzat al constructor, de manera que l’àrea de text comenci amb una mica de text.

L’etiqueta select

En HTML, <select> crea una llista desplegable. Per exemple, aquest HTML crea una llista desplegable de gustos:

<select>
 <option value="grapefruit">Grapefruit</option>
 <option value="lime">Lime</option>
 <option selected value="coconut">Coconut</option>
 <option value="mango">Mango</option>
</select>

Tingues en compte que l’opció Coco és inicialment seleccionada, a causa de l’atribut selected. React, en lloc d’utilitzar l’atribut selected, utilitza un atribut value a l’arrel de l’etiqueta select. Això és més convenient en un component controlat pel fet que només necessites actualitzar-lo en un sol lloc, per exemple:

class FlavorForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: 'coconut'};
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Your favorite flavor is: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Pick your favorite flavor:
     <select value={this.state.value} onChange={this.handleChange}>      <option value="grapefruit">Grapefruit</option>
      <option value="lime">Lime</option>
      <option value="coconut">Coconut</option>
      <option value="mango">Mango</option>
     </select>
    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Prova-ho en CodePen

En resum, això fa que <input type="text">, <textarea>, i <select> treballin de manera similar, tots accepten un atribut value el qual pots fer servir per implementar un component controlat.

Nota

Pots passar una matriu a l’atribut value, permetent seleccions de múltiples opcions en una etiqueta select:

<select multiple={true} value={['B', 'C']}>

L’etiqueta file input

En HTML, un <input type="file"> permet que l’usuari esculli un o diversos fitxers del dispositiu d’emmagatzematge per ser carregats a un servidor o ser manipulats per JavaScript mitjançant l’API d’Arxius.

<input type="file" />

Ja que el seu valor és només de lectura, és un component no controlat a React. S’explica en detall conjuntament amb els altres components no controlats més endavant a la documentació.

Manejant múltiples inputs

Quan necessitis utilitzar diversos elements input controlats, pots afegir un atribut name a cada un dels elements i deixar que la funció controladora decideixi que fer basant-se en el valor de event.target.name.

Per exemple:

class Reservation extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isGoing: true,
   numberOfGuests: 2
  };

  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this);
 }

 handleInputChange(event) {
  const target = event.target;
  const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
  const name = target.name;
  this.setState({
   [name]: value  });
 }

 render() {
  return (
   <form>
    <label>
     Is going:
     <input
      name="isGoing"      type="checkbox"
      checked={this.state.isGoing}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
    <br />
    <label>
     Number of guests:
     <input
      name="numberOfGuests"      type="number"
      value={this.state.numberOfGuests}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
   </form>
  );
 }
}

Prova-ho a CodePen

Fixa’t com utilitzem la sintaxi de la propietat name computada d’ES6 per actualitzar la clau de l’estat corresponent al nom del input.

this.setState({
 [name]: value});

Això és equivalent a aquest codi ES5:

var partialState = {};
partialState[name] = value;this.setState(partialState);

Ja que setState() automàticament combina un estat parcial a l’estat actual, només necessitem cridar setState amb les parts que han canviat.

Valor nul en un input controlat

Especificar la propietat value en un component controlat evita que l’usuari canviï l’entrada a no ser que així ho vulguis. Si has especificat un value però l’entrada encara és editable, potser has assignat accidentalment al value un valor undefined o null.

El codi a continuació demostra això. (L’input està inicialment bloquejat, però es torna editable després d’un curt retard).

ReactDOM.render(<input value="hi" />, mountNode);

setTimeout(function() {
 ReactDOM.render(<input value={null} />, mountNode);
}, 1000);

Alternatives a components controlats

A vegades pot ser tediós utilitzar components controlats, pel fet que es necessita escriure un controlador d’esdeveniments per a cada camp on les dades puguin canviar i passar l’estat a través del component de React. Això pot tornar-se particularment molest quan estàs convertint una base de codi existent a React, o integrant una aplicació React amb una biblioteca que no integra React. En aquestes situacions, pot ser que vulguis llegir sobre components no controlats, una tècnica alternativa per implementar inputs a formularis.

Solucions completes

Si el que estàs buscant és una solució completa incloent validació, tenir en compte els camps visitats i gestionar l’enviament del formulari, Formik és una de les opcions populars. No obstant això, està construït amb els mateixos principis dels components controlats i maneig d’estat, així que no els deixis d’aprendre.

Is this page useful?Edit this page